Algemene Voorwaarden

Dit zijn uw abonnementsgegevens:

Naam:
e-mail:
Maandbedrag: € 10,00
Ingangsdatum
Klantnummer:
Incasso:

Einddatum:

Dit zijn terugkerende kosten:

We blijven elke maand €10,00 (inclusief 21% btw) in rekening brengen, totdat u het abonnement annuleert. U kunt het abonnement op elk gewenst moment annuleren door te klikken op ‘abonnement beëindigen’ op www.hetvierdebrein.nl.

Onze intentie:

Wanneer iemand een abonnement neemt op www.hetvierdebrein.nl, dan is diegene lid voor € 10,00 per maand en blijft dat zolang diegene dat wenst. Wanneer iemand het abonnement beëindigt, dan stopt het lidmaatschap. We houden het graag makkelijk. Vanwege wettelijke regels en de helderheid moeten we iedereen op de hoogte stellen van de algemene voorwaarden. Hieronder volgen die uitgebreid.

Het abonnement:

Deze voorwaarden betreffen het gebruik van onze diensten, te weten: video’s over leiderschap, de producten en de website van www.hetvierdebrein.nl, die op de website worden vermeld en getoond. Op de website bieden we u de gelegenheid om een abonnement te nemen. U aanvaardt deze voorwaarden door een ‘mijn-account’ aan te maken en de diensten te gebruiken, of de diensten te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van een wijziging in deze voorwaarden. Lees s.v.p. alles door, maak er desnoods een afdruk van en bewaar deze voorwaarden voor uw administratie, want wij bewaren geen apart exemplaar voor u.

Uw privacy:

Wij nemen uw privacy serieus. Lees ook de privacyverklaring op www.hetvierdebrein.nl. Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot uw abonnement, hoe we uw gegevens gebruiken en welke juridische basis we hebben voor het verwerken van uw gegevens. Waar verwerking geschiedt op basis van instemming en voor zover maximaal is toegestaan, geeft u, door akkoord te gaan met deze voorwaarden, ons toestemming uw gegevens te verzamelen en te gebruiken, zoals is bepaald in de privacyverklaring.

Uw inhoud:

Uw inhoud is: alle teksten die u zelf toevoegt aan de website, zoals chats, mails en onderlinge digitale interactie met andere abonnementhouders c.q. leden van de community.

Veel van onze diensten stellen u in staat uw inhoud, op te slaan of te delen, of inhoud te ontvangen van anderen. Wij claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot uw inhoud. Uw inhoud blijft uw inhoud, en u bent er verantwoordelijk voor.

Wanneer u uw inhoud deelt met anderen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat eenieder met wie u uw inhoud hebt gedeeld, gratis en wereldwijd uw inhoud mag gebruiken, opslaan, opnemen, reproduceren, uitzenden, verzenden, delen, weergeven, communiceren en te verwijderen. Als u niet wilt dat anderen dit kunnen doen, moet u de diensten niet gebruiken voor het delen van uw inhoud. U verklaart en garandeert dat u voor de duur van deze voorwaarden beschikt over (en zult beschikken over) alle benodigde rechten voor uw inhoud die is geüpload, opgeslagen of gedeeld op of door middel van de diensten, en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw inhoud door middel van de diensten geen rechten van anderen schendt. We raden u sterk aan regelmatig back-ups te maken van uw inhoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw inhoud of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen door middel van onze diensten.

Gedragscode:

Inhoud, materialen of handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn niet toegestaan. Door in te stemmen met deze voorwaarden, neemt u de verplichting op u om u te houden aan deze regels:

  1. Maak u niet schuldig aan onwettige handelingen.
  2. Onthoud u van activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen.
  3. Verzend geen spam. Met spam wordt in grote aantallen verzonden ongewenste, ongevraagde e-mail, inzendingen, contactverzoeken, tekstberichten (sms) of expresberichten bedoeld.
  4. Gebruik de diensten niet voor het weergeven of delen van ongepaste inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten).
  5. Onthoud u van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld geld vragen onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die diensten manipuleren om gamestatistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).
  6. Probeer niet opzettelijk beperkingen met betrekking tot de toegang tot of beschikbaarheid van de diensten te beïnvloeden.
  7. Onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan u, aan de diensten, of aan anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van terroristische, gewelddadige of extremistische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).
  8. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of andere auteursrechtelijk beschermde materialen, doorverkoop of andere distributie van teksten, video’s of foto’s).
  9. Onthoud u van activiteiten die de privacy van anderen schenden.
  10. Verleen geen hulp aan anderen om deze regels te overtreden.

Handhaving:

We behouden ons het recht voor uw inhoud te weigeren indien de beperkingen met betrekking tot opslagruimte of bestandsgrootte die voor de dienst zijn vastgesteld worden overschreden. Indien u een van de regels in de gedragscode niet nakomt of anderszins deze voorwaarden wezenlijk schendt, kunnen we stappen tegen u ondernemen, waaronder begrepen (zonder beperking) het stoppen van de levering van de diensten of het sluiten van uw ‘mijn account’ met onmiddellijke ingang, indien daar voldoende aanleiding toe is, of het blokkeren van communicatie (e-mail, bestandsdeling of expresberichten) naar en van de diensten. We behouden ons tevens het recht voor op enig moment uw inhoud te verwijderen of uit de diensten te verwijderen, indien we erop worden gewezen dat het toepasselijk recht of deze voorwaarden mogelijk erdoor wordt/worden geschonden. Tijdens het onderzoeken van vermoede schendingen van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor uw inhoud te bekijken om de zaak op te lossen.

De diensten en ondersteuning gebruiken:

Voor het gebruik van de diensten hebt u een ‘mijn account’ nodig. Met uw ‘mijn account’ kunt u zich aanmelden bij producten, video’s en diensten die worden geleverd. Het maatwerk is uitsluitend bestemd voor abonnementen die daartoe behoren.

Een ‘mijn account’ maken:

U kunt ‘mijn account’ maken door online een abonnement te registreren. U stemt ermee in geen valse, onjuiste of misleidende gegevens te gebruiken tijdens uw aanmelding voor een ‘mijn account’. Indien u een ‘mijn account’ maakt namens een entiteit, bijvoorbeeld uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de betreffende entiteit te binden aan deze voorwaarden. U kunt de referenties van uw ‘mijn account’ niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord geheim, om uw ‘mijn account’ te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw ‘mijn account’.

Het mijn account’ gebruiken:

Uw ‘mijn account’ blijft doorlopend actief. Dit betekent dat uw abonnement loopt zolang u een maandelijkse betaling regelt, via automatische incasso, of anders zoals wettelijk is vereist. Indien u zich niet aanmeldt, nemen we aan dat ‘mijn account’ actief is en uw abonnement doorloopt. Indien we redelijkerwijs geloven het risico bestaat dat uw ‘mijn account’ op frauduleuze wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk op het account), kunnen wij uw ‘mijn account’ opschorten, totdat u het eigendom van het account kunt terugvorderen. Afhankelijk van de aard van de inbreuk, is het mogelijk dat we gedwongen zijn de toegang tot uw ‘mijn account’ te blokkeren. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot uw ‘mijn account’, kunt u terecht bij de organisatie achter onze website (zie bij contact).

Kinderen en mijn account’:

Door u aan te melden, verklaart u dat u meerderjarig bent volgens de normen van het land (NL), of geldige toestemming hebt van een ouder of voogd om te zijn gebonden aan deze voorwaarden. Indien u niet weet of u meerderjarig bent volgens de normen van het land (NL), of dit artikel niet begrijpt, mag u geen ‘mijn account’ maken voordat u uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger om hulp en toestemming hebt gevraagd. Indien u ouder of voogd bent van een minderjarige die een ‘mijn account’ maakt, aanvaarden u en de minderjarige deze voorwaarden en stemmen hiermee in en bent u verantwoordelijk voor het toezicht op uw minderjarige tijdens het gebruik van het ‘mijn account’ of de diensten, ongeacht of het account van de minderjarige al is geopend of later wordt aangemaakt.

Uw mijn account’ sluiten:

Naast het recht op annuleren dat u hebt overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze, kunt u op enig moment en om welke reden dan ook uw ‘mijn account’ sluiten. U kunt uw ‘mijn account’ sluiten door opzegging van het abonnement op www.hetvierdebrein.nl. Wanneer u ons vraagt uw ‘mijn account’ te sluiten, beëindigen we het abonnement op dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag. Restitutie van tegoeden is dan niet mogelijk. Wanneer u daarna besluit zich weer opnieuw te abonneren, dan kunt u geen aanspraak maken op tegoeden uit een vorig abonnement.

Abonnement via uw werk:

U kunt zich ook aanmelden met het e-mailadres van uw werk. Indien u dat doet, stemt u ermee in dat uzelf de eigenaar bent van het domein dat is geassocieerd met ‘mijn account’ en het daarmee geassocieerde abonnement. Uw werkgever heeft geen zeggenschap over uw ‘mijn account’ of over uw ‘mijn account’ beheer.  Indien u al een ‘mijn account’ hebt op een ander e-mailadres om toegang te verkrijgen tot diensten die vallen onder deze voorwaarden, kunnen wij niet checken of u meerdere ‘mijn accounts’ heeft. U heeft dan meerdere abonnementen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Aanvullende apparatuur/databundels:

Voor de diensten van www.hetvierdebrein.nl hebt u een internetverbinding en/of een gsm-/data-abonnement nodig. Mogelijk hebt u ook aanvullende apparatuur nodig, bijvoorbeeld een headset, camera of microfoon. U bent zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de diensten en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw verbindingen, abonnementen en apparatuur in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop de kosten die u voor het abonnement betaalt (zijnde € 10,00). Deze kosten worden niet door ons vergoed. Informeer bij uw provider(s) of dergelijke kosten op u van toepassing zijn.

Informatieplicht:

Wanneer wij u informatie moeten geven over een dienst die u gebruikt, sturen wij u informatie die wij volgens de wet moeten verstrekken. Indien u ons uw e-mailadres hebt gegeven in verband met uw ‘mijn account’, kunnen we u de nodige informatie toezenden via e-mail, onder andere om uw identiteit te bevestigen. We kunnen u niet op andere manieren informatie sturen. Voor de ontvangst van meldingen via e-mails kunnen data- of berichtkosten in rekening worden gebracht door uw provider(s). Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt.

Ondersteuning:

Klantenondersteuning voor bepaalde diensten is beperkt beschikbaar. U kunt een melding sturen via info@hetvierdebrein.nl. Wij kunnen u dan helpen of verwijzen naar experts.

Uw mijn account’ wordt door ons beëindigd: 

Indien uw ‘mijn account’ om ons moverende redenen door ons wordt opgezegd (zie gedragscode en handhaving), eindigt uw recht tot het gebruik van de diensten en ook uw abonnement voor het gebruik van ‘mijn account’ dat bij de diensten hoort, onmiddellijk. Wij verwijderen uw gegevens of uw inhoud die is geassocieerd met uw ‘mijn account’, of dissociëren we deze anderszins van u en van uw ‘mijn account’ (tenzij we de wettelijke verplichting hebben tot het bewaren ervan). Retourneren van uw inhoud of overdragen aan een derde partij is niet mogelijk. U zult geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de diensten (of uw inhoud die u hebt opgeslagen op de diensten, dus zorg svp voor een regelmatig back-upplan). Indien uw ‘mijn account’ door ons is opgezegd en u een nieuw ‘mijn account’ aanmaakt waarmee u toegang kunt verkrijgen tot de diensten, kunnen uw nieuwe ‘mijn account’ met onmiddellijke ingang beëindigen.

Indien uw abonnement of uw ‘mijn account’ loopt via uw werkgever of via het maatwerk, en het voor ons niet mogelijk is de dienst te leveren, doordat uw werkgever de betaling niet langer wenst te voldoen of niet in staat is die te voldoen, of is gestopt met betaling, dan kunnen we uw abonnement en de toegang tot uw ‘mijn account’ beëindigen. We zullen u dan in staat stellen het abonnement op uw eigen kosten voort te zetten. Indien u dat aanvaardt, dan kunt u een nieuw abonnement nemen en een nieuwe ‘mijn account’ maken op eigen kosten.

Beschikbaarheid van diensten:

De diensten die worden aangeboden door middel van www.hetvierdebrein.nl, kunnen mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn door storing of slechte verbindingen, of worden mogelijk op beperkte basis aangeboden of variëren mogelijk afhankelijk van uw regio of apparaat. We streven ernaar de diensten altijd in bedrijf te laten zijn. Alle online diensten hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen. In geval van uitval of onderbreking van de diensten kunt u uw ‘mijn account’ mogelijk tijdelijk niet bereiken. De kosten van het abonnement lopen in zulke gevallen door en kunnen iet worden gerestitueerd of worden opgeschort.

Updates voor de diensten en wijzigingen in deze voorwaarden:

Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze voorwaarden te wijzigen. We kunnen deze voorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; de ontwikkeling van de diensten; technische redenen; operationele vereisten; of wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker.

We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de diensten op te zeggen. Indien u de diensten gebruikt nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat u instemt met de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de diensten en uw ‘mijn account’ te sluiten. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze voorwaarden. Bezwaren tegen deze voorwaarden nemen wij niet in behandeling.

Updates zijn onderworpen aan deze voorwaarden tenzij aanvullende of andere voorwaarden bij de updates worden geleverd, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien u de aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de updates niet accepteert, dient u te stoppen met het gebruik van de diensten en uw ‘mijn account’ te sluiten.

We werken voortdurend aan verbetering van de diensten en kunnen op elk moment de diensten wijzigen, functies ervan verwijderen, of stoppen met het bieden van toegang tot de diensten, bijvoorbeeld indien onze overeenkomst door wetgeving ons niet langer toestaat ons materiaal beschikbaar te maken, of indien het voor ons niet meer haalbaar is de dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van klanten aangeeft dat stoppen noodzakelijk is. We zullen u vooraf op de hoogte stellen indien een wijziging in de diensten ervoor zou zorgen dat u de toegang tot uw abonnement en de toegang tot uw ‘mijn account’ verliest. Als we de diensten zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van het abonnement waarop u nog recht had vóór de beëindiging.

Betalingsvoorwaarden:

Indien u een abonnement aanschaft, gelden deze betalingsvoorwaarden voor uw aankoop en stemt u hiermee in. Betalingen gaan altijd via automatische incasso.

Kosten:

Voor de diensten worden kosten in rekening gebracht, u stemt ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de diensten wordt vermeld is € 10,00 per maand, inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van belastingen en eventuele andere kosten. Nadat we u ervan op de hoogte hebben gesteld dat we geen tijdige, volledige betaling van u hebben ontvangen, kunnen we de diensten opschorten of beëindigen indien u niet binnen de genoemde tijd volledig tot betaling bent overgegaan. Opschorting of beëindiging van de diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw ‘mijn account’ en het daarmee geassocieerde abonnement.

Uw factureringsaccount:

Op het moment dat u zich abonneert en een ‘mijn account’ maakt, wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten. Voor het abonnement kunt u uw factureringsgegevens en betaalwijze bekijken en wijzigen op www.hetvierdebrein.nl. Daarnaast stemt u ermee in dat wij gebruikmaken van bijgewerkte accountgegevens betreffende de door u geselecteerde betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in uw ‘mijn account’ en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en gegevens van uw betaalwijze, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties.

Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een maand te doen, hebben wij gegronde redenen om uw abonnement te beëindigen. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.

Facturering:

Door een betaalwijze te verstrekken op www.hetvierdebrein.nl, verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; machtigt u ons de kosten voor de het abonnement aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze.

Terugkerende betalingen:

Voor het abonnement dat u aanschaft (maandelijks € 10,00 inclusief 21% BTW), stemt u ermee in dat u een machtiging verstrekt voor terugkerende betalingen en dat betalingen aan ons zullen worden verricht door middel van de betaalwijze die u hebt gekozen op de terugkerende intervallen waarmee u hebt ingestemd, totdat het abonnement door u of door ons wordt beëindigd. U moet uw abonnement voor de volgende factureringsdatum opzeggen om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht voor het voortgezet gebruik ervan. We hebben u hierboven instructies gegeven over de wijze waarop u het abonnement kunt opzeggen.

Door opdracht te geven tot herhaalde betalingen machtigt u ons om uw betaalmethode op te slaan en deze betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen, of als elektronische betaalopdrachten aan uw bank. Hetzelfde geldt in het geval van een creditcard of vergelijkbare betalingen, zogenaamde elektronische betalingen.

Abonnementskosten worden in het algemeen afgeschreven voorafgaande aan de toepasselijke abonnementsperiode. Indien een betaalopdracht onbetaald wordt geretourneerd, of indien een creditcardbetaling of vergelijkbare transactie wordt afgewezen of geweigerd, behouden wij ons het recht voor uw abonnement te beëindigen en toepasselijke retour-, weigering- of onvoldoende saldokosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken als een elektronische betaling.

Online overzicht en fouten:

Voor uw abonnement voorzien wij u van een online factuuroverzicht, waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Er kan geen aparte btw-factuur beschikbaar worden gesteld. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren, nadat u ons op de hoogte gesteld hebt (of wij de fout zelf hebben opgemerkt) en wij de afboeking hebben onderzocht. Het is raadzaam ons binnen 60 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst op uw factuur wordt vermeld op de hoogte te stellen, aangezien het voor ons eenvoudiger is gedurende die periode een probleem op te lossen. U kunt uw aanvragen hiervoor richten aan de bij ‘contact’ op de website.

Restitutiebeleid:

U hebt altijd het recht om met of zonder opgaaf van reden uw abonnement te beëindigen. Indien de dienst op het moment van opzegging deels is geleverd, ontvangt u geen restitutie.

Prijswijzigingen:

Er geldt een vaste prijs geldt voor het abonnement, er geldt geen vast looptijd, het abonnement duurt voort zolang er betalingen plaatsvinden. Mochten wij een nieuwe prijs bepalen, dan hoeft u niet in te stemmen met die nieuwe prijs. U kunt uw abonnement dan beëindigen op de beschreven wijze.

Indien u wel instemt met de nieuwe prijs, dan kunt u uw abonnement laten doorlopen, zonder dat aan ons te melden. Wij zullen u minimaal twee maanden voorafgaand aan een prijswijziging daarvan op de hoogte stellen per e-mail, we zullen u ook laten weten waarom en hoeveel de prijzen worden verhoogd en dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de diensten niet opzegt. Verder zullen we u eraan herinneren hoe u uw abonnement kunt opzeggen.

Locatie voor geschillenbeslechting:

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met uw abonnement, of met uw ‘mijn account’, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. Op elke geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Garanties:

Indien u een consument bent, beschikt u over bepaalde wettelijke rechten. Tot deze rechten behoren de verplichting van www.hetvierdebrein.nl tot het leveren van de diensten met redelijke zorg en bekwaamheid. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor enige schending hiervan door ons uit te sluiten. Het bekijken van de video’s en het opvolgen van de inspiratie, de inzichten of de tips daaruit bieden echter nooit garanties voor welke claim dan ook.

Aansprakelijkheidsbeperking: 

Www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die gebruikers van de abonnementen zelf uitvoeren of toebrengen binnen bedrijven of organisaties, door het toepassen van de inhoud, het delen van kennis, inzichten of materiaal of inhoud van derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door medegebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan www.hetvierdebrein.nl of haar vertegenwoordigers, ze vertegenwoordigen niet onze standpunten.

Www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zijn uitsluitend aansprakelijk indien wezenlijke verplichtingen op grond van deze overeenkomst zijn geschonden, of dit anderszins vereist is op grond van het toepasselijk recht.

Www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van financiële schade, zoals winstderving, tenzij www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid of opzet hebben gehandeld.

Wettelijk aansprakelijkheidsverzekering:

www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Echter, ze zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die gebruikers van de abonnementen zelf uitvoeren of toebrengen binnen bedrijven of organisaties of in andere sessies, door het toepassen van de inhoud, de inzichten, de lessen over leiderschap die op www.hetvierdebrein.nl worden aangeboden. Ook zijn www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers niet aansprakelijk als abonnementhouders onze diensten delen van met derden, en de daar voort uitvloeiende gevolgen of activiteiten.

www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze voorwaarden voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt voor omstandigheden waarop www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen (zoals arbeidsgeschillen, natuurrampen, oorlog of terroristische activiteiten, vandalisme, ongevallen of naleving van toepasselijk recht of bevelen van overheidswege). www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers zullen proberen de gevolgen van deze gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en de verplichtingen uit te voeren die niet door de omstandigheden zijn getroffen.

Veiligheidswaarschuwing:

Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van de diensten, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. Hierbij kunt u denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, disoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen historie van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel in het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt indien u ook last hebt gehad van symptomen in verband met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.

 Inbreuk op intellectueel eigendom:

www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien u een vordering van inbreuk op intellectueel eigendom wilt indienen, met inbegrip van een vordering van inbreuk op het auteursrecht, raden we aan dat u een kennisgeving stuurt naar ‘contact’ op onze website.

Auteursrecht- en merkaanduidingen:

Voor www.hetvierdebrein.nl en haar diensten geldt: copyright Het vierde brein© 2020. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Gehele overeenkomst.

Het abonnement, het toepasselijke privacybeleid en de bepalingen in deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en www.hetvierdebrein.nl en haar wettelijke vertegenwoordigers.

Het Vierde brein B.V. en haar wettelijke vertegenwoordigers:

Website: http:/www.hetvierdebrein.nl

KvKnr. 82511152

Het vierde brein B.V. is gevestigd op Molenstraat 54, 4175 CB Haaften NL
Jan Stans is de bedenker en oprichter van www.hetvierdebrein.nl

Laurens Koenraadt is mede-eigenaar van Het Vierde brein B.V.

Contact via info@hetvierdebrein.nl

 

(versie 21 juni 2021)